8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

021-44006088

تماس برای مشاوره رایگان

جستجو
 

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

‌ماده ۱ – اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود :

۱ – عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.

۲ – سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.

۳ – درآمد ویژه: مبلغی است که از عملیات و معاملات یک شرکت یا اتحادیه تعاونی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه‌ها و استهلاکات حاصل‌می‌شود.

۴ – سود سهم: مبلغی از درآمد ویژه سالانه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که در هر سال به هر سهم اختصاص داده می‌شود.

۵ – مازاد برگشتی: مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضاء به تناسب میزان معاملات آنها با شرکت یا‌ اتحادیه تعاونی در حدود مقررات این قانون اختصاص داده می‌شود.

۶ – کشاورز: کسی که حرفه اصلی او تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری باشد.

۷ – دامدار: کسی که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد.

۸ – صاحب حرفه: کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کالا به منظور فروش یا عرضه خدمت معین برای‌کسب درآمد می‌کند.

۹ – صاحب شغل آزاد: کسی که بدون وسائل و یا با وسائل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه و بدین وسیله کسب درآمد می‌کند.

۱۰ – صنایع کوچک صنایعی است که به وسیله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام می‌شود.

نحوه ثبت شرکت تعاونی :
کامل کردن مدارک :

مدارک شناسایی ۷ نفر که شامل ۵ هیئت مدیره و سهامدار و ۲ نفر بازرس میباشد

مدارک تحصیلی و رزمه کار مرتبط با نوع تعاونی

بعد از تکمیل مدارک پرونده به اداره تعاون ارجاع داده میشود .

حدود ۳۰ تا ۴۰ روز کاری زمان برای اخذ مجوز از وزارت تعاون

ارسال مجوز و اساسنامه اظهارنامه به اداره ثبت شرکتها

۲۰تا ۳۰ روز کاری برای آگهی ثبت شرکت تعاونی تعاونیشرکتها به منظـور تـأمين منـابع مـورد نيـاز بـرای طـرحهـای توسـعهای و پاسـخگویی بـه نيـاز خـود بـه نقدینگی، اقدام به افزایش سرمایه میکنند. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدیـد یـا بـالا بـردن مبلغ اسمی سهام موجود امکانپذیر است. با توجه به این که در ماده ۶ اساسنامه نمونه شـرکتهـای پذیرفته شده در بورس قيد شده است که سرمایه شرکتها باید به سـهم عـادی یکهـزار ریـالی بـا نـام تقسيم شود، افزایش سرمایه در این شرکتها به صورت انتشار سهام جدید صورت میگيرد.

افزایش سرمایه از محل منابع زیر امکانپذیر است: ١ – آورده نقدی سهامداران شرکت (پرداخت مبلغ اسمی سهام به صورت نقدی) ٢ – اندوختهها و سود تقسيم نشده سالهای قبل (تبدیل سود تقسيم نشده (اندوخته) به سرمایه) ٣ – مطالبات حال شده سهامداران شرکت (تبدیل مطالبات حال شده به سرمایه

“در خرید سهام جدید، صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکاند حقتقدم دارند و ایـن حـق قابل نقلوانتقال میباشد. مهلتی که طی آن سهامداران میتوانند حقتقدم مذکور را اعمال کنند کمتـر از ۶٠ روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیرهنویسی تعيين میگردد، شروع میشود.”

فروش حق تقدم در صورتی که سهامدار تمایل به پذیرهنویسی و دریافت سهم جدید نداشته باشد میتواند با مراجعه به کارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار، گواهینامه حقتقدم خرید سهم خود را بر پایه قيمت روز بازار، بـه فروش برساند. اگر سرمایهگذار مایل به خرید گواهینامه حقتقدم باشـد بایـد ماننـد سـهامداران فعلـی شرکت اقدام به پذیرهنویسی نماید. در این حالت وی باید معادل مجموع بهای گواهینامه مزبور – بـرای تحویل به فروشنده گواهی – و ارزش اسـمی را – بـرای تحویـل بـه شـرکت – بـه کـارگزار پرداخـت کنـد. چنانچه سهامداران در مهلت اعلام شده، اقدام به پـذیرهنویسـی نکننـد یـا از فـروش گـواهی حـقتقـدم صرفنظر کنند، شرکت پس از اتمام دوره پـذیرهنویسـی گـواهیهـای مزبـور را در بـورس اوراق بهـادار در معـرض فـروش قـرار مـیدهـد و پـس از فـروش، مبلـغ حاصـل از فـروش را پـس از کسـر ارزش اسـمی و هزینههای مربوط به حساب سهامدار واریز میکند.J

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید